nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

22. Travanj 2017.


ODRŽANA 73. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 20. travnja 2017. održana je 73. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine prihvatio je Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 26/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je jednoglasno donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, Klasa: 402-08/17-03/01, Urbroj: 50438-17-02.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave — pomoći unutar općeg proračuna, kojom su Gradu Popovači, Općini Nedelišće, Gradu Belišću, Gradu Kutini i Općini Jasenovac dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Navedena je Odluka donesena temeljem Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, a u vezi s Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine i Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Savjet je prihvatio pokroviteljstvo nad Kulturno–umjetničkom manifestacijom Lipovljanski susreti 2017., slijedom čega je odobrena Općini Lipovljani financijska potpora u iznosu od 20.000,00 kuna.

Nadalje, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad manifestacijom Večer nacionalnih manjina koju pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara organizira Češka obec Bjelovar, te je odobrena Gradu Bjelovaru potpora u iznosu od u iznosu od 20.000,00 kuna.

Svi dokumenti koje je Savjet donio na 73. sjednici 20. travnja 2017. biti će objavljeni na službenim web stranicama Savjeta www.nacionalne–manjine.info

28. Ožujak 2017.


REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 100-01/17-02/01
Urbroj: 50438-17-11
Zagreb, 28. ožujka 2017.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), u vezi s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Stručnu službu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske za 2017. godinu, Klasa: 100-01/17-02/01, Urbroj: 50438-17-06, od 28. veljače 2017., predstojnik Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Stručnu službu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Viši stručni referent//ica – 1 izvršitelj/ica

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog smjera u trajanju od najmanje tri godine
- poznavanje rada na računalu
- znanje engleskog jezika.

Opis poslova i zadaća:
radi na pripremi podataka iz materijalnog i financijskog poslovanja Stručne službe, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Stručne službe, obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Stručne službe.

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne može biti primljena osoba za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati do navršenih 30 godina života moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor (intervju).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora bit će objavljeni na web-stranici Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske — www.nacionalne–manjine.info, najmanje 5 (pet) dana prije razgovora (intervjua).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi i završenom obrazovanju (preslik diplome)
- preslik domovnice
- potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju
- preslik osobne iskaznice
- preslik dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba (koja bude izabrana) je dužna prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa e-pošte).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Odluku o izboru kandidata donosi predstojnik Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti i rezultatima razgovora (intervjua).

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe mogu polagati državni stručni ispit, sukladno odredbi članka 61.a stavka 3. Zakona o državnim službenicima.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Stručnu službu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske“.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni poziv.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. ¸

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
Republike Hrvatske

Obaviještavamo sve udruge nacionalnih manjina koje nisu sukladno Zakonu o udrugama izvršile svoje obaveze i u registru udruga odnosno u izvatku iz registra nije riješen status udruge kao ni udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obaveze prema Ministarstvu financija da sa takvim udrugama Savjet za nacionalne manjine neće sklapati ugovore o sufinanciranju za 2017.god., ako do datuma sklapanja ugovora nisu izvršile gore navedene obaveze, sukladno Zakonu o udrugama „Narodne novine“ br. 74/14 i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“ br. 139/10, 19/14.

Sve udruge koje u registru udruga imaju status da su „u postupku ili nisu uskladili statute “ ili nisu predali u Ministarstvu financija financijske izvještaje za 2016.god. moraju do 31.03.2017. izvršiti svoje obaveze u protivnom se neće moći sufinancirati iz Državnog proračuna preko Savjeta za nacionalne manjine.

Takođe obaviještavamo udruge i ustanove nacionalnih manjina da će se kao instrument osiguranja plaćanja bjanko zadužnice koje se dostavljene za 2016.god., a koje su položene u evidenciju zadužnica u Savjetu za nacionalne manjine koristiti za dodjeljena sredstva iz Državnog proračuna za odobrene programe u 2017. godini.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

07. Ožujak 2017.


REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 402-08/17-01/04
Urbroj: 50438-17-01
Zagreb, 07. ožujak 2017.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima -

Predmet: OBAVIJEST UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE ZA 2017.GODINU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Poštovani!

Obaviještavamo sve udruge nacionalnih manjina koje nisu sukladno Zakonu o udrugama izvršile svoje obaveze i u registru udruga odnosno u izvatku iz registra nije riješen status udruge kao ni udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obaveze prema Ministarstvu financija da sa takvim udrugama Savjet za nacionalne manjine neće sklapati ugovore o sufinanciranju za 2017.god., ako do datuma sklapanja ugovora nisu izvršile gore navedene obaveze, sukladno Zakonu o udrugama „Narodne novine“ br. 74/14 i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“ br. 139/10, 19/14.

Sve udruge koje u registru udruga imaju status da su „u postupku ili nisu uskladili statute “ ili nisu predali u Ministarstvu financija financijske izvještaje za 2016.god. moraju do 31.03.2017. izvršiti svoje obaveze u protivnom se neće moći sufinancirati iz Državnog proračuna preko Savjeta za nacionalne manjine.

Takođe obaviještavamo udruge i ustanove nacionalnih manjina da će se kao instrument osiguranja plaćanja bjanko zadužnice koje se dostavljene za 2016.god., a koje su položene u evidenciju zadužnica u Savjetu za nacionalne manjine koristiti za dodjeljena sredstva iz Državnog proračuna za odobrene programe u 2017. godini.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

07. Ožujak 2017.


SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE ALEKSANDRA TOLNAUERA I VELEPOSLANIKA MAĐARSKE JOZEFA MAGYARA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer dana 07.ožujka 2017.godine primio je Veleposlanika Mađarske gospodina Jozefa Magyara na njegov zahtjev.

Tijekom susreta razgovaralo se o aktualnim pitanjima vezanim za mađarsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađarskoj, te o zaključcima sa XIII sjednice hrvatsko-mađarskog mješovitog odbora, održanog 23. veljače 2017.godine u Zagrebu, vezanim za pitanja obrazovanja, kulturne autonomije, kulture, informiranja, kao i opća pitanja od značaja za mađarsku i hrvatsku nacionalnu manjinu.

Gospodin veleposlanik Magyar zahvalio se na prijemu, te iskazao zadovoljstvo u ostvarivanju prava mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u čemu je naglasio nezaobilaznu i važnu ulogu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

06. Ožujak 2017.


SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE ALEKSANDRA TOLNAUERA SA VELEPOSLANIKOM REPUBLIKE SLOVAČKE NJ.E. JURAJEM PRIPUTENOM, DR.JANOM VARŠOM I GOSPOĐOM DR.LINDOM KARAŠOVOM

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer 28.veljače 2017.godine, primio je gospodina dr. Jana Varšu, predstojnika Ureda Slovaka u inozemstvu Vlade Republike Slovačke, gospodina Veleposlanika Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Juraja Priputena i konzulicu Veleposlanstva Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj gospođu dr. Lindu Karašovu.

Prilikom susreta gosti su pokazali veliki interes za hrvatsku legistlativu vezanu za prava i zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kao i za Kriterije i Metodologiju Savjeta za nacionalne manjine vezanu za dodjelu sredstava za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, kao i rad Savjeta.

U razgovoru je istaknuta kao primjerna i pozitivna aktivnost Slovačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, te njihova uloga u razvoju gospodarske, političke i turističke suradnje između Republike Slovačke i Republike Hrvatske.

Gospodin Jan Varša zahvalio se na prijemu i izrazio iznimno zadovoljstvo radom Savjeta, te položajem i ulogom Slovačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Posebno je istaknuo želju za budućom suradnjom njegovog Ureda sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

13. Veljača 2017.


ODRŽANA 72. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 9. veljače 2017. održana je 72. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio Program rada za 2017. godinu.

Nadalje, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije.

Savjet je konstatirao da su na Javni poziv za sufinanciranje programa kulturne autonomije za 2017. godinu ukupno prijavljena 1 123 programa kulturne autonomije, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu kad je bilo prijavljeno 1 157 programa.

Udruge i ustanove predložile su za ostvarivanje programa dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 53.312.456,48 kuna, što u odnosu na 2016. godinu kada je bilo zatraženo 50.415.200,86 predstavlja povećanje za 5,43%.

Na Javni poziv za 2017. godinu prijavilo se ukupno 258 udruga i ustanova nacionalnih manjina, a u daljnji postupak procjene ide 28 udruga koje se do ove godine nisu izravno sufinancirale iz Državnog proračuna putem Savjeta.

Šest udruga nacionalnih manjina ne ide u daljnju proceduru procjene pri Povjerenstvu odnosno iste ne ispunjavaju formalne uvjete za sufinanciranje propisane Kriterijima za dodjelu financijske potpore odnosno nisu u prijavi priložile obveznu dokumentaciju, nisu prešle bodovni prag ili imaju manje od dvije odnosno tri godine od upisa u Registar udruga Republike Hrvatske

04. Siječanj 2017.


REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 402-08/17-12/01
Urbroj: 50438-17-01
Zagreb, 04. siječanj 2017.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima -

Predmet: Obavijest o dostavljanju godišnjih izvještaja za 2016. godinu.

Poštovani!

Sukladno Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i Zakona o proračunu Republike Hrvatske, obavještavamo Vas da najkasnije do 31. siječnja 2017. godine dostavite godišnje Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava na propisanim obrascima sa obaveznim prilozima skeniranih na CD-u sukladno EU standardima za 2016.godinu. Preslike od FINE ovjerenih OBRAZACA : PR-RAS-NPF ,BIL-NPF dostavljaju se do 22.02.2017.

Izvješće ste obvezni izraditi prema KRITERIJIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA (»Narodne novine« br.105/2016, a sukladno Državnom proračunu (»Narodne novine« br. 26/16.) i usvojene Odluke Savjeta za Nacionalne manjine o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016.godinu za financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 46/2016) i na temelju sklopljenih Ugovora o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2016 godinu. Udruge su dužne voditi financijsku dokumentaciju prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.).

U privitku Izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava za 2016.godinu treba dostaviti preslike odgovarajuće financijske dokumentacije, kako je to navedeno u obrascima kojima se pravdaju ukupni iznosi dobivene financijske potpore za realizaciju programa u izvještajnom razdoblju.

Skrećemo Vam pozornost da Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava za 2016.godinu podnose sve udruge na obrascima FG1-2016, a obrasci IR 1 do IR 7 po ugovorenim programima. U ugovorima su navedeni maksimalni iznosi po vrstama troškova, a u slučaju da su pojedini troškovi veći od propisanih o tome treba u Izvještaju dostaviti obrazloženje.

Obrasce za godišnje Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava možete preuzeti sa službene internetske stranice www.nacionalne-manjine.info i u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine. Godišnja Izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava treba poslati povratnicom na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb.

Traženo Izvješće, s preslikama navedene financijske dokumentacije i njegovo prihvaćanje od strane Savjeta za nacionalne manjine, uvjet je nastavka sufinanciranja programa udruga i ustanova u 2017. godini.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

1. Obrazac FG-1/2016 : Godišnji financijski izvještaj (283,5K)

2. Obrazac IR-1 : Opće izvješće o radu i ostvarivanju cjelovitog programa u 2016. godini (33,5K)

3. Obrazac IR-2 : Informiranje (47,5K)

4. Obrazac IR-3 : Izdavaštvo (34,5K)

5. Obrazac IR-4 : Kulturni amaterizam (67,5K)

6. Obrazac IR-5 : Kulturne manifestacije (45,5K)

7. Obrazac IR-6 : Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije – Investicijska ulaganja (33,5K)

8. Obrazac IR-7 : Bilateralni sporazumi (32,5K)

21. Prosinac 2016.


MANJINSKI FORUM 2016., GODIŠNJI BROJ (3,9M)

16. Prosinac 2016.


SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ALEKSANDRA TOLNAUERA S ALOJZOM PETERLEOM

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer 16.prosinca 2016. godine, primio je Alojza Peterlea, zastupnika Republike Slovenije u Europskom parlamentu, ujedno jednog od troje kandidata za predsjednika Europskog parlamenta ispred grupacije stranaka desnog centra Europske pučke stranke, te predsjednika Saveza slovenskih društava u Republici Hrvatskoj gospodina Darka Šonca.

Tijekom susreta predsjednik Savjeta upoznao je gospodina Peterlea sa ulogom i radom Savjeta za nacionalne manjine, kao i s položajem i aktivnostima Slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Razgovaralo se i o aktualnim političkim pitanjima te odnosima između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, kao i gospodarskim pitanjima u čemu slovenska nacionalna manjina ima važno mjesto u ostvarivanju što bolje povezanosti i suradnje između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

U razgovoru je naglašena važnost jačanja nacionalnog i kulturnog identiteta slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Alojz Peterle zahvalio se na prijemu, te izrazio zadovoljstvo radom Savjeta za nacionalne manjine, čiji rad prati i Europski parlament, u kontekstu njegove uloge u promicanju i ostvarivanju manjinskih prava, kao i njegovoj ulozi u daljnjem unapređenju odnosa matičnih država nacionalnih manjina s Republikom Hrvatskom.

16. Prosinac 2016.


ODRŽANA 71. TELEFONSKA SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE 16. prosinca 2016.

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske održao je 71. telefonsku sjednicu dana 16. prosinca 2016.

Članovi Savjeta usvojili su Odluku o obustavi isplate preostalih sredstava odobrenih za ostvarivanje programa kulturne autonomije u 2016. godini, povratu sredstava i gubitku prava na prijavu programa na Javni poziv sljedeće tri godine za udrugu Savez mađarskih udruga Hrvatske, Beli Manastir, Augusta Cesarca 16, OIB: 73288018229.

Navedena je Odluka usvojena na temelju članka 4. točaka 6., 8. i 10. Kriterija za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/14) i članka 8. Ugovora o financijskoj potpori programa udruge iz sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu između Savjeta za nacionalne manjine i Saveza mađarskih udruga Hrvatske, Beli Manastir, Augusta Cesarca 16, OIB: 73288018229, Klasa: 402-08/15-11/01, Urbroj: 50438-15-28, od 29. travnja 2015.

Nadalje, prihvaćeni su zahtjevi za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije udrugama Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb, Kulturno društvo Bošnjaka Preporod, Zagreb, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, Savez mađarskih udruga, Beli Manastir i Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba, Osijek.

1. Savez mađarskih udruga – Odluka o obustavi Odluke o obustavi (45,5K)

2. Savez mađarskih udruga – Odluka o obustavi (63,5K)

Odluka o prenamjeni sredstava Saboru bošnjačkih asocijacija Hrvatske (15,8K)

Odluka o prenamjeni sredstava Srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta„ (14,5K)

Odluka o prenamjeni sredstava Kulturnom društvu Bošnjaka „Preporod“ (14,6K)

Odluka o prenamjeni sredstava Njemačkoj zajednici-Zemaljskoj udruzi Podunavskih Švaba (14,5K)

Odluka o prenamjeni sredstava Saveza mađarskih udruga (49,7K)

06. Prosinac 2016.

PROSLAVA DANA KOORDINACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA GRADA ZAGREBA

U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer sudjelovao je 4.prosinca 2016.godine na kulturno-umjetničkoj manifestaciji povodom Dana koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba održanoj u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski.

Sudionicima proslave obratili su se Dušan Mišković, predsjednik Koordinacije, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić. Mišković je u svom obračanju posebno naglasio da su nacionalne manjine Grada Zagreba za svoj Dan ciljano odabrali 10.prosinca kad se obilježava i Dan ljudskih prava, U zabavnom dijelu programa nastupili su glazbenici nacionalnih manjina izvodeći pjesme nacionalnih manjina. Bošnjake je predstavio ženski pjevački zbor Bulbuli sa voditeljem Ismetom Kurtovićem, akademski glazbenici: profesor udaraljki Goran Gorše i gitarist Berislav Cerinski su predstavili slovensku manjinu, albansko kulturno društvo „Shkendija“ predstavilo je albansku manjinu, a židovsku nacionalnu manjinu predstavili su „Jewser Klemzir „ sastav.

Na proslavi su zapjevali i najmlađi i to zbor OŠ Ljubljanica. Učenici polaznici nastave materinskog jezika po modelu C su na kraju programa izveli najzagrebačkiju pjesmu „Tebi grade moj“ koju su najprije recitirali po kiticu pjesme na jeziku manjine, a potom cijelu otpjevali na hrvatskom jeziku.

Proslavi su također nazočili Vesna Sudar, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, Dan Špicer, predsjednik Odbora za nacionalne manjine Gradske skupštine Grada Zagreba, veleposlanica Slovenije u Republici Hrvatskoj dr.sc. Smiljana Knez, veleposlanica Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Renata Paškalj, Elizabeta Knorr, pomoćnica pročelnika Sektora za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine Grada Zagreba, Željko Zaninović, voditelj Službe za nacionalne manjine Grada Zagreba te mnogi drugi poznati Zagrepčani.

29. Studeni 2016.

SEMINAR O PRIMJENI NOVIH KRITERIJA FINANCIRANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE I METODOLOGIJE NJIHOVA PRAĆENJA I VREDNOVANJA

U Zagrebu je 28.listopada u Domu Hrvatskog novinarskog društva održan edukativni seminar o primjeni novih Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

Na seminaru u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske prisustvovalo je 150 predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina čiji se programi kulturne autonomije sufinanciraju sredstvima Državnog proračuna putem Savjeta.

Seminar je otvorio predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer, te upoznao i informirao sudionike seminara o novim Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financijskih programa usvojenih na sjednici Savjeta za nacionalne manjine 10.studenog 2016. godine.

U svom izlaganju predsjednik Savjeta istaknuo je da su i dosadašnji Kriteriji i Metodologija bili prilagođeni standardima financiranja civilnog društva u Europskoj uniji, a novim su aktom na jednom mjestu utvrđene pretpostavke koje udruge i ustanove nacionalnih manjina trebaju ispunjavati pri zahtjevu za dodjelu potpore iz Državnog proračuna, a čime je osigurano ujednačeno izvještavanje o utrošku sredstava.

Hajdica Filipčić, voditeljica Odjela za neprofitno računovodstvo i izvještavanje Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija Ministarstva financija, izložila je sudionicima relevantne podatke vezane uz vođenje dokumentacije o namjenskom utrošku proračunskih sredstava, mjere kontrola i standarde koji će se primjenjivati na neprofitne organizacije.

Zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta Tibor Varga predstavio je novine propisane novim Kriterijima koje se odnose na kriterije financiranja i ugovaranja programa, kriterije za pojedine vrste programa i maksimalne iznose utroška sredstava prema vrsti troškova za pojedine programe, a koje je Savjet propisao slijedeći preporuke i smjernice revizijskih tijela.

29. Studeni 2016.

10. VEČER NACIONALNIH MANJINA U BJELOVARU

U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer nazočio je otvorenju 10. jubliarnih po redu Večeri nacionalnih manjina koje su 26. studenog 2016. godine održane u gradu Bjelovaru, a kojima je Savjet za nacionalne manjine uz grad Bjelovar supokrovitelj.

Na večeri nacionalnih manjina pred prepunom Sportskom dvoranom nastupili su: bošnjačka manjina – BKUD Sevdah iz Zagreba, češka manjina – Češka obec Bjelovar, mađarska manjina – MKUD Petofi Sandor iz Laslova, romska manjina – RKUD Darda iz Darde, ruska manjina – Udruga ruskog govornog područja u Međimurju Kalinka iz Čakovca, slovačka manjina – Matica slovačka i SKUU „Franjo Strapač“ Markovac Našički iz Našica, srpska manjina – SKD Prosvjeta iz Garešnice, te ukrajinska manjina UKPD „Taras Ševčenko“ iz Kaniže. Kao posebni gosti predstavili su se hrvatsko društvo HSPD Sljeme „Šestine“ iz Zagreba te KUD Margarita Tutulani iz Općine Berat iz Albanije.

U svom pozdravnom govoru predsjednik Savjeta je istaknuo značaj očuvanja i razvoja kulturnog identiteta svih naših manjina kao važnog doprinosa razvoju europskih vrijednosti multikulturalnosti te suživota i tolerancije u hrvatskom društvu.

U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer povodom 10. godišnjice Večeri nacionalnih manjina u Bjelovaru, uručio je priznanja gradu Bjelovaru, gradonačelniku Korušecu, te Miruški Lončar za organizaciju Večeri nacionalnih manjina i promicanju manjinskih prava.

Na 10. Večeri nacionalnih manjina nazočili su: Mira Nikolić, veleposlanica Republike Srbije u pratnji druge tajnice Ksenije Đukić, predstavnik Veleposlanstva Ruske Federacije, Sergey Trofimov, savjetnik – prvi tajnik, gosti iz Albanije – Fatili Adilaj, predsjednik Okruga Berat sa suradnicima, Robert Janković, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine i bjelovarsko- bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima.

17. Studeni 2016.

PRISJEĆANJE NA 55 UBIJENIH MAĐARA U OBRANI VUKOVARA

U organizaciji Udruge Mađara grada Vukovara, ispred spomenika na Memorijalnom groblju u Vukovaru 16. studenog održano je prisjećanje na 55 ubijenih Mađara u obrani Grada Vukovara tijekom Domovinskog rata. Tužno prisjećanje na zbivanja od prije 25 godina i ove je godine bilo vrlo bolno ne samo za rodbinu poginulih i nestalih već i za sve nazočne, koji su došli podržati Vukovarske Mađare u njihovoj boli.

Posebno je potresan bio dio, kada je gđa. Rozalija Jakumetović – predsjednica Udruge Mađara Grada Vukovara čitala imena ubijenih Mađara Grada Vukovara, manjine koja je u obrani Grada heroja dala izuzetnu žrtvu – naime, u obrani Grada Vukovara ubijeno je čak 10 % predratnog mađarskog stanovništva herojskog Grada.

Osim Vukovaraca, komemoraciji su nazočili i delegacija Vlade Mađarske, veleposlanstva Mađarske u Zagrebu te Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, generalni konzul Mađarske u Osijeku, predsjednik i potpredsjednici Nacionalne koordinacije vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, predstavnici mađarske nacionalne manjine iz Grada Daruvara, Pakraca, Grubišnog Polja, Zagrebačke županije te naravno iz Baranje. U ime Savjeta za nacionalne manjine komemoraciji su nazočili i vijenac položili potpredsjednica Savjeta mr.sc. Renata Trischler te zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom Saboru – Robert Jankovics.

Nakon Memorijalnog groblja, komemoracija je nastavljena polaganjem vijenaca kod spomenika na Ovčari, a na koncu i u Mađarskom domu u Vukovaru. Prisjećanje je sufinancirao Savjet za nacionalne manjine.

14. Studeni 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 016-02/16- 07/17
Urbroj: 50438-12- 01
Zagreb, 09. studeni 2016.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima -

Predmet: Obavijest

Poštovani-a!

Savjet za nacionalne manjine organizira edukativni seminar, „SEMINAR O NOVIM KRITERIJIMA I METODOLOGIJI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PROGRAME UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE I PREDSTAVLJANJE NOVOG NAČINA PRIJAVA PROGRAMA PUTEM INTERNETA ZA 2017. god.“

Zagreb, 28.11.2016. sa početkom u 09.30 sati – Velika dvorana Hrvatskog novinarskog društva, Perkovčeva 2

Pozivamo sve udruge i ustanove nacionalnih manjina koji su putem Savjeta za nacionalne manjine bili sufinancirani iz Državnog proračuna za ostvarivanje programa kulturne autonomije u 2016. god., odnosno koje su sklopile ugovor sa Savjetom, da pošalju svoje predstavnike na seminar.

Svaka udruga može na seminar prijaviti jednog sudionika (osim saveza-zajednica udruga u dogovoru).

U privitku Vam šaljemo program seminara.

Molimo da prijave za seminar dostavite najkasnije do 25.11.2016. god. iz organizacijskih razloga.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUDIONIKA SEMINARA (27,0K)

PROGRAM SEMINARA (52,5K)

14. Studeni 2016.

U ZADRU ODRŽAN SEMINAR O ULOZI I UNAPRJEĐENJU RADA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održao je 09. studenog 2016. godine u Zadru seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Seminar su otvorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer i ravnatelj Ureda mr.sc.Branko Sočanac. Sudionicima seminara, članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina i predstavnicima tijela lokalnih jedinica sa područja Zadarske županije obratili su se: viši stručni savjetnik u Ministarstvu uprave g.Sulejman Tabaković, gđa. Milena Ikić, pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije i gđa. Mirjana Zubčić, pročelnica Ureda Grada Zadra.

Na seminaru se raspravljalo o pitanjima informiranja i educiranja članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, motiviranju i poticanju na bolju suradnju vijeća i predstavnika sa tijelima lokalnih i regionalnih jedinica samouprave, kao i razmjeni informacija o specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina na području Zadarske županije.

14. Rujan 2016.

SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA S VELEPOSLANIKOM CRNE GORE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer primio je Veleposlanika Republike Crne Gore u Republici Hrvatskoj, gospodina Boru Vučinića, na njegov zahtjev.

Tijekom susreta predsjednik Savjeta upoznao je veleposlanika sa ulogom i radom Savjeta za nacionalne manjine, kao i o položaju i aktivnostima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Razgovaralo se i o akutalnim političkim pitanjima vezanim za ulazak Republike Crne Gore u Europsku uniju te o gospodarskim pitanjima u čemu crnogorska nacionalna manjina ima važno mjesto u ostvarivanju što bolje povezanosti i suradnje između Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

U razgovoru je naglašena važnost jačanja nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u smislu integracije u hrvatsko društvo sa svojim punim identitetom, a u svjetlu tradicionalne povijesne povezanosti Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

Gospodin veleposlanik Vučinić zahvalio se na prijemu, te izrazio zadovoljstvo u promicanju i ostvarivanju prava crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u čemu važnu i nezaobilaznu ulogu ima Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Izražena je želja za suradnjom sa Savjetom, čime se ujedno ostvaruju uvjeti za daljnje unapređenje, kako položaja crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, tako i odnosa Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

31. Kolovoz 2016.

PREDSJEDNIK SAVJETA NA LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer u subotu , 27.kolovoza sudjelovao je na otvaranju tradicionalne manifestacije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj - Lipovljanski susreti 2016. U okviru bogatog programa ove, jedne od najvećih i najznačajnijih manifestacija nacionalnih manjina u RH predsjednik Savjeta održao je predavanja na okruglom stolu čija je tema bila „ Nacionalne manjine u demokratskim društvima : manjine i migracije u fokusu izbjegličke krize „

Program ovogodišnjih Lipovljanskih susreta, trodnevne manifestacije, koja se održava od 26.-28. kolovoza uključio je mnoge sadržaje od predstavljanja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske-pjesmom, plesom, nošnjama, običajima, gastro ponudom do raznih sportskih susreta , izložbi , predavanja i gospodarskih susreta. Zemlja partner na ovogodišnjim susretima bila je Ukrajina kojoj je posvećena prigodna izložba „Dombas: rat i mir“ . Uz pokroviteljstvo predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović i gradonačelnika Grada Zagreba Savjet za nacionalne manjine supokrovitelj je ove manifestacije.

03. Kolovoz 2016.

KOMEMORACIJA ROMSKIH ŽRTAVA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer sudjelovao je u utorak 2. kolovoza na komemoraciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na sve romske žrtve genocida tijekom Drugog svjetskog rata koja je održana na romskom groblju Uštica pokraj Jasenovca.

Otvarajući komemoraciju saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi je podsjetio da je od 1941. do 1945. na ovom prostoru ubijeno 16.173 Roma od čega 5.608 djece i 4.887 dok je ukupni broj romskih žrtava daleko veći. „ Radilo se o pravom genocidu s ciljem istrebljenja romskog naroda sa ovih prostora", naglasio je Kajtazi.

Zatražio je da se istina o stradanju Roma upiše u školske udžbenike kao i da se osnuje muzej u kojem bi se posjetitelji mogli informirati o romskom stradanju što bi bio i doprinos jačanju njihova dostojanstva i položaja u društvu.

Izaslanik Vlade RH Tomislav Tolušić rekao je kako svaka žrtva fašističkog ili nacističkog režima zaslužuje pijetet i poštovanje te istakao kako Romi danas u Hrvatskoj obogaćuju multikulturalnost hrvatskog društva te stoga treba raditi na njihovoj čvršćoj integraciji u sve pore hrvatskog društva.

Zaključujući komemoraciju predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer poručio je kako se u Hrvatskoj malo piše i govori o stradanjima u logorima NDH te upozorio da se ne mogu relativizirati zločini u NDH kao ni oni poslije '45 ili u Domovinskom ratu.

Na komemoraciji su također govorili predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin , zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Dražen Barišić te pomoćnik ministra kulture Davor Trupković.

Međunarodni dan siječanja na romske žrtve Drugog svjetskog rata 2. kolovoza, simbolično je odabran u spomen na dan kada je 1944. u Auschwitzu ubijena posljednja grupa od 2987 Roma koji su bili internirani u tom nacističkom konclogoru. U Hrvatskoj se ovaj dan na inicijativu Romskog nacionalnog vijeća obilježava od 2012. godine . Organizator ovogodišnje komemoracije bio je Saveza Roma u RH "Kali Sara" uz podršku Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Spomen područje Jasenovac, Grada Novska i Općine Jasenovac.

01. Kolovoz 2016.

SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA S VELEPOSLANIKOM SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer 29. srpnja 2016. godine primio je Thomasa E. Shulza veleposlanika Savezne Republike Njemačke i Arne Harta, političkog savjetnika i voditelja za kulturu veleposlanstva Savezne Republike Njemačke na njihov zahtjev.

Tijekom susreta razgovaralo se o položaju i aktivnostima njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao i o aktualnim političkim i gospodarskim pitanjima. Zajednički je zaključeno da njemačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj na gospodarskom i turističkom polju može odigrati veoma bitnu ulogu vezanu za ostvarivanje još bolje suradnje između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske.

U razgovorima je naglašena važnost očuvanja i jačanja nacionalnog i kulturnog identiteta njemačke nacionalne manjine u RH, posebno u svjetlu njene povijesti i tradicije na ovim prostorima.

U ime Savjeta za nacionalne manjine RH i u svoje osobno ime predsjednik Savjeta najoštrije je osudio pojave terorizma, te izrazio saučešće zbog svih nevino stradalih žrtava terorističkih napada u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Veleposlanik Shulz zahvalio se na prijemu i izrazio iznimno zadovoljstvo radom Savjeta za nacionalne manjine te istaknuo njegovu važnu ulogu u promicanju i ostvarivanju prava njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj čime se ostvaruju uvjeti za daljnje unaprjeđenje odnosa Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske.

05. Srpanj 2016.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA svima –

Predmet: Obavijest o podnošenju polugodišnjih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.

Poštovani-a !

Svi korisnici Državnog proračuna – udruge i ustanove nacionalnih manjina koji se sufinanciraju preko Savjeta za nacionalne manjine, moraju dostaviti polugodišnje izvješće prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN broj 129/2009 i 70/2011).

Obrasce možete preuzeti sa službene internetske stranice www.savjet.nacionalne-manjine.info

Rok za podnošenje polugodišnjeg izvještaja za 2016.godinu je do 31.07.2016.

- Za polugodišnje izvješće o radu i utrošku sredstava popunjavaju sve udruge i ustanove nacionalnih manjina sufinanciranih preko Savjeta za nacionalne manjine : opći obrazac FP-1, a obrasce IR-2 do IR-7 prema Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu („Narodne novine“ broj 46/2016). Obavezni prilozi uz popunjene obrasce za polugodišnji izvještaj su :

1. SPECIFIKACIJA RAČUNA ZA REŽIJSKE TROŠKOVE SA ZBIRNIM IZNOSOM

2. SPECIFIKACIJA RAČUNA ZA DIREKTNE TROŠKOVE ZA ODOBRENE PROGRAME / INFORMIRANJE, IZDAVAŠTVO, AMATERIZAM, MANIFESTACIJE I BILATERALNI SPORAZUMI / PREMA VRSTI TROŠKOVA SA ZBIRNIM IZNOSIMA

3. OBRASCI PR-RAS-NPF i BIL sa bilješkama

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine će tijekom 2016. godine provoditi terenske izvide rada udruga prema godišnjem planu izvida.

U slučaju da se kod pregleda izvješća uoče nepravilnosti o tome će izvijestiti Ministarstvo financija - Sektor za proračunski nadzor.

Napomena : Preslike računa, izvoda,blagajne, ugovora, uplatnica, isplatnica, putnih računa i ostala dokumentacija predaje se u godišnjem izvješću.

Udruge i ustanove nacionalnih manjina koje ne dostave polugodišnja izvješća o radu i utrošku sredstava u roku i ne pridržavaju se propisanog načina izvještavanja prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa („Narodne novine“ broj 129/09 i 70/2011) i dostavljaju nesistematiziranu i nepotpunu dokumentaciju smatrat će se da nije ispunila svoje obaveze i prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) tražit će se povrat sredstava i gube mogućnost da se financiraju putem Savjet za nacionalne manjine sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN. 129/09 i 70/2011).

Podsjećamo udruge i ustanove nacionalnih manjina kojima su prema Odluci savjeta dodijeljena sredstva za programe informiranja da se prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 129/2009, 70/2011) dužni tiskovine dostavljati citat: „tiskovine dostavljaju se svim registriranim udrugama i ustanovama dotične matične manjine i Savjetu za nacionalne manjine u tri primjerka, te svim članovima Savjeta za nacionalne manjine po jedan primjerak.“ – (19 članova Savjeta).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer v.r.

OBRAZAC FP1- OPĆI POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (40,5K)

OBRAZAC IR2 – INFORMIRANJE (47,5K)

OBRAZAC IR3 – IZADAVAŠTVO (34,5K)

OBRAZAC IR4 – AMATERIZAM (67,5K)

OBRAZAC IR5 – MANIFESTACIJE (46,5K)

OBRAZAC IR7 – BILATERALNI SPORAZUMI (32,5K)

01. Srpanj 2016.

Odluke o dodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine.

Belišće (462,7K)

Čakovec (517,4K)

Đurđevac (473,5K)

Koprivnica (491,9K)

Kotoriba (484,3K)

Kutina (496,0K)

Nedelišće (495,8K)

Pula (540,0K)

Sisak (499,6K)

Slavonski brod (506,6K)

01. Srpanj 2016.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA 69. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 30. lipnja 2016. održana je 69. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na 69. sjednici predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli su Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2015. godini.

Jednoglasno je donesen Zaključak kojim Savjet upozorava na još uvijek nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a koja obveza je utvrđena člankom 18. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, člankom 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji odnosno Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske.

Nadalje, utvrđena je obveza održavanja periodičnih sastanaka predstavnika Savjeta s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i radi pitanja emitiranja i proizvodnje programa na jezicima nacionalnih manjina.

Članovi Savjeta su upozorili na kontinuirano ignoriranje u informativnom televizijskom programu prijenosa događaja značajnih za pripadnike nacionalnih manjina te su ukazali na potrebu veće uloge Hrvatske radiotelevizije u razvijanju integrirajućeg medijskog modela.

Zbog obveza utvrđenih u Nacionalnom programu za Rome i Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma 2013. — 2020. godine, a na temelju Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 46/16), Savjet je donio odluku o dodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. Tako će se u 2016. godini iznosom od 500.000,00 kuna financirati programi kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova romske nacionalne manjine.

Nadalje, donesena je Odluka o odobrenju financijske potpore od 20.000,00 kuna Općini Lipovljani za organizaciju kulturno-umjetničke manifestacije Lipovljanski susreti 2016. godine.

Prihvaćeni su zahtjevi za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije Udruzi Roma Zagreb i Zagrebačke županije te Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta.

16. Lipanj 2016.

ODRŽAN SEMINAR „MEDIJI I NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAŠTITA MANJINA I ULOGA MEDIJA U DEMOKRATIZACIJI HRVATSKOG DRUŠTVA„

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održao je 15. lipnja 2016. godine u Opatiji Seminar „“Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva „.

Seminar su otvorili ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.

Na seminaru se raspravljalo o pitanjima zastupljenosti manjinskih tema u programima radija i televizije na državnoj regionalnoj i lokalnoj razini, kao i tiskanim medijima te važnosti uloge medija u očuvanju društveno-kulturnih vrijednosti manjinskoga identiteta. Glavni naglasci su stavljeni na važnost suzbijanja stereotipa i govora mržnje na društvenim mrežama i u elektroničkim medijima te ulozi medija u jačanju svijesti o poštivanju i razumijevanju drugog i drugačijeg, razvijanju tolerancije, osjetljivosti na pojave diskriminacije i nepoštivanja ustavnih i zakonskih prava pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskom društvu.

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima od presudnog je značaja za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom te očuvanja manjinskog kulturnog identiteta, zaključeno je na seminaru. Također je istaknuto da su mediji dužni doprinositi promicanju i poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, razumijevanju, poštivanju različitosti, demokratskim dosezima i razvijanju kulture dijaloga kako bi nacionalne manjine postale prihvaćene u društvu kao ravnopravni članovi i subjekti društvenih događanja.

Uz ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branka Sočanca i predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Aleksandara Tolnauere na seminaru su govorili i prof. dr. sc. Siniša Tatalović i prof.dr.sc. Gordana Vilović sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Suzana Kunac iz Agencije za elektroničke medije te Branka Mandić sa Hrvatske radio-televizije.

13. Lipanj 2016.

DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer sudjelovao je na manifestaciji Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba koja je u nedjelju , 12. lipnja održana na Zrinjevcu. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji koju je otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 18 od 22 nacionalne manjine koje žive u gradu predstavilo je svoje tradicionalne pjesme i plesove, narodne nošnje, rukotvorine, tiskovine i nacionalnu gastronomiju.

 Organizator manifestacije bila je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Otvarajući manifestaciju gradonačelnik Milan Bandić poručio je da su nacionalne manjine sastavni dio urbanog identiteta Zagreba te im zahvalio na dijalogu, toleranciji i zajedničkom životu koji demonstriramo kao istinska europska metropola.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer naglasio je da je ovo važan dan jer potvrđuje „zajednički život“ , multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost, koji u Zagrebu žive integrirani pripadnici različitih nacionalnih manjina uz istovremeno očuvanje svoga nacionalnog i kulturnog identiteta.

No , predsjednik Savjeta također je upozorio i na nova politiziranja manjinskog pitanja u hrvatskom društvu .

Naglasivši da su manjine uvijek radile u interesu zemlje u kojoj žive Tolauer je istaknuo da se nakon ulaska u EU na opće iznenađenje suočavamo s pokušajima redukcije prava nacionalnih manjina , ali da će se tome demokratske institucije hrvatske države znati oduprijeti , a manjine jasno pokazati kako predstavljaju dobrobit, a ne teret hrvatskog društva.

Predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba Dušan Mišković podsjetio je da nacionalne manjine čine 5,26 posto od ukupnoga broja stanovnika Zagreba te rekao da je cilj ove manifestacije otvoriti se prema sugrađanima , ali i turistima kako bi ih se upoznalo s tradicijom nacionalnih manjina.

 Pred paviljonom na Zrinjevcu predstavilo se 18 od 22 nacionalne manjine koje žive u Zagrebu - albanska, austrijska, bošnjačka, bugarska, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, poljska, romska, ruska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska, ukrajinska i vlaška.

 Manifestaciju su posjetili i predsjednik HAZU-a, akademik Zvonko Kusić, ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač te predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić.

23. Svibanj 2016.

ODRŽANA 20. JUBILARNA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA “NACIONALNE MANJINE U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA: MANJINE I MIGRACIJE U FOKUSU IZBJEGLIČKE KRIZE“

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske bio je suorganizator jubilarne 20-te po redu međunarodne znanstvene konferencije „Nacionalne manjine u demokratskim društvima“ a čija je ovogodišnja tema bila „ Manjine i migracije u fokusu izbjegličke krize“. Konferencija je u sudjelovanje brojnih znanstvenika iz Hrvatske ali i zemalja regije održana na Brijunima od 19.-22.svibnja 2016. godine .

Generalni cilj Konferencije je bio razmatranje svih tema koje se odnose na pitanja pomoći u rješavanju međuetničkih napetosti, a prvenstveno s obzirom na aktualna zbivanja i najnovije izazove migracijskih tokova i izbjegličke krize na postizanju zajedničke suradnje u razmjeni strategija, iskustva i politike za uključivanje, integraciju i upravljanje raznolikošću.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer izlagao je na panelu „Dosezi i primjeri pozitivne prakse manjinske legistlative Republike Hrvatske „ te prezentirao iskustva vezana za primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina prije i poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Na konferenciji su inače razmatrane brojne teme vezane za manjinsku politiku i migrantsku krizu kao što su : Ostvarivanja prava nacionalnih manjina u susjednim državama, Utjecaj suradnje sa susjednim zemljama na zaštiti nacionalnih manjina, Političko predstavljanje nacionalnih manjina, Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju, Migracijska kriza i ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Europi, Individualna prava u svjetlu globalnih politika - migrantska kriza i pravo na azil, Suvremeni sigurnosni izazovi euroatlantizmu i dihotomija odgovora Sjevernoatlantskog saveza na migrantsku krizu , Prava migranata – poštovanje univerzalnih ljudskih prava ili pravo na razvoj itd.

Uz Savjet za nacionalne manjine, Konferenciju su organizirali Zaklada Friedrich Ebert, Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu - Centar za međunarodne sigurnosne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta Beograd, Istarska županija, Grad Pula i Općina Medulin.

17. Svibanj 2016.

RADNI POSJET IZASLANSTVA KOMISIJE ZA PRAVA, INTERESE ZAJEDNICA I POVRATAK SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVO SAVJETU ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske gospodin Aleksandar Tolnauer i član Savjeta za nacionalne manjine gospodin Dževad Jogunčić, 17.svibnja 2016. godine u prostorijama Savjeta za nacionalne manjine primili su Izaslanstvo Komisije za prava, interese zajednica i povratak Skupštine Republike Kosovo na čelu sa Jasminom Živković, predsjednicom i Agimom Ceku prvim zamjenikom predsjednika te predstavnike Misije OESS-a sa Kosova, gospodina Petera Wellinga i Senada Karaahmetovića.

Tijekom susreta razmijenjena su iskustva po pitanjima zaštite ljudskih i manjinskih prava u Republici Hrvatskoj i Republici Kosovo, kao i o aktualnoj situaciji vezanoj za položaj, zaštitu i promicanje prava nacionalnih manjina.

Istaknuti su primjeri pozitivne prakse u primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te cjelokupne manjinske legistlative Republike Hrvatske za koje je izaslanstvo Republike Kosova pokazalo veliki interes kao i želju za razvojem daljnje suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine RH.

10. Svibanj 2016.

KARDINAL BOZANIĆ PRIMIO PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE ALEKSANDRA TOLNAUERA

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je 09.svibnja 2016. godine u Nadbiskupskom dvoru predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske gospodina Aleksandra Tolnauera.

Prilikom susreta razgovaralo se i razmatrala se aktualna situacija vezana za zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina za koju je kardinal Bozanić iskazao veliki interes.

Predsjednik Savjeta upoznao je kardinala sa primjerima pozitivne prakse u pitanjima zaštite nacionalnih manjina i njihovom učešću u javnom, kulturnom i političkom životu Republike Hrvatske, ali i o problemima sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina vezanim za pojave govora mržnje, netolerancije i stigmatizacije pojedinih pripadnika nacionalnih manjina, kao i pokušajima marginalizacije primjene manjinske legistlative.

Razgovor se odvijao u veoma srdačnoj atmosferi u kojoj je kardinal Bozanić na kraju razgovora pohvalio rad Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske te dao podršku ulozi Savjeta u njegovom daljnjem radu na ostvarivanju prava i sloboda nacionalnih manjina kao i integraciji nacionalnih manjina u hrvatsko društvo uz očuvanje njihova identiteta.

10. Svibanj 2016.

POSJET VISOKE POVJERENICE OESS-A SAVJETU ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer sastao se 9. svibnja 2016. u prostorijama Savjeta za nacionalne manjine s visokom povjerenicom OESS-a za nacionalne manjine Astrid Thors i predstavnicima njezina Ureda.

Tijekom susreta razgovaralo se o aktualnoj situaciji u Republici Hrvatskoj vezano uz ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina, te o pitanjima pojava osjećaja povećane nesigurnosti, straha i netolerancije pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Istaknuti su i primjeri pozitivne prakse u pitanjima kulturnog i političkog participativnog okvira razvoja i postizanja etničke i multikulturne raznolikosti i duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije.

Dogovorena je daljnja suradnja Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske sa OESS-om, vezana za problematiku ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

06. Svibanj 2016.

ODRŽANA 68. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 5. svibnja 2016. održana je 68. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine prihvatio je Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 148/14), u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 26/16) u razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 tekuće donacije, Klasa: 402-08/16-03/01, Urbroj: 50438-16-04, od 5. svibnja 2016.

Oba su dokumenta objavljena na službenim web stranicama Savjeta za nacionalne manjine s Bodovnom listom na temelju koje je Povjerenstvo za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina vrednovalo programe kulturne autonomije prijavljene na Javni poziv za 2016. godinu.

04. Svibanj 2016.

SKUP O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, 03.svibnja 2016. godine održan je skup posvećen provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, dokumenta potvrđenog Odlukom Hrvatskog sabora 1997. godine.

Na skupu se ukazalo na važnost i primjenu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, kao međunarodnog dokumenta, temeljem kojeg su znatno unaprijeđena prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske.

Raspravljeno je i četvrto mišljenje Savjetodavnog odbora Vijeća Europe o Hrvatskoj za provedbu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, u kojem je Republika Hrvatska stranka.

Ukazano je na primjere pozitivne prakse, kao i na hitne preporuke za djelovanje Savjetodavnog odbora za zaštitu nacionalnih manjina vezano za osuđivanje pojava nacionalističke i protumanjinske retorike kao i pojava govora mržnje u javnom i medijskom prostoru, s provođenjem mjera kažnjavanja takvih slučajeva.

Istaknuta je potreba osiguravanja pune provedbe odredaba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Također, kao prioritetna potreba istaknut je razvoj marginaliziranih područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina, vezano posebno za povratnike, kao i romsku nacionalnu manjinu.

Zaključno je kako je brigu o pravima nacionalnih manjina potrebno učiniti prioritetnim i sastavnim dijelom u programima Vlade Republike Hrvatske.

Na skupu su uvodno govorili mr. sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike

Hrvatske, Boris Milošević, pomoćnik ministrice uprave, saborski zastupnici nacionalnih manjina prof. dr. Milorad Pupovac, dr. sc. Furio Radin i Veljko Kajtazi, prof. dr. Vesna Crnić-Grotić, predsjednica Odbora stručnjaka Vijeća Europe za provedbu Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima te predstavnici Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ureda pučkog pravobranitelja, Ureda komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Agencije za elektroničke medije i Hrvatske radiotelevizije.

18. Travanj 2016.

RADNI POSJET PREDSTAVNIKA UREDA VISOKE POVJERENICE ZA NACIONALNE MANJINE OESS-a

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer i potpredsjednica Savjeta Renata Trischler, 18.travnja 2016. godine sastali su se u prostorijama Savjeta za nacionalne manjine sa predstavnicima Ureda visoke povjerenice za nacionalne manjine OESS-a Natašom Andonovski Carter i Romanom Williamsom.

Tijekom susreta razgovaralo se o aktualnoj situaciji u Republici Hrvatskoj vezanoj za položaj, zaštitu i promociju prava nacionalnih manjina, kao i o pitanjima pojava osjećaja povećane nesigurnosti, straha i netolerancije pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Istaknuti su i primjeri pozitivne prakse u pitanjima kulturnog i političkog participativnog okvira razvoja i postizanja pozitivnog multietničkog okruženja.

Dogovorena je daljnja suradnja Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske sa OESS-om, vezana za problematiku ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

11. Travanj 2016.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ROMA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer sudjelovao je u petak, 8.travnja na svečanom obilježavanju Svjetskog dana Roma kojega su u muzeju „Mimara „ organizirali Savez Roma u RH „ Kali Sara „ , Udruga za bolji život Romkinja „Traipe“ , predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine županija te Savjet za nacionalne manjine RH kao suorganizator manifestacije .

Povodom Svjetskog dana Roma predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer podsjetio je da se Romi na našim područjima spominju još u 14. st. što ih čini autohtonom nacionalnom manjinom te ponovno upozorio kako je permanentna obaveza svih institucija hrvatskog društva da sustavno rade na poboljšanju njihovog socioekonomskog položaja i punu društvenu integraciju . A jedan od ključnih uvjeta za to je i jačanje tolerancije i vladavine prava u hrvatskom društvu , smatra Tolnauer.

Govoreći na manifestaciji na kojoj je godišnja nagrada  Saveza Roma "Kali Sara" dodijeljena rektoru zagrebačkog Sveučilišta Damiru Borasu , saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi posebno je istaknuo težak položaj Roma u hrvatskom društvu te poručio da romska zajednica u Hrvatskoj od nove vlade očekuje promjene tog stanja.

 "Očekujem od naše nove Vlade da napravi iskorak u radu s romskom zajednicom što do sada još uvijek nismo vidjeli", rekao je saborski zastupnik Kajtazi.

 On je naglasio da vlasti kroz različite projekte i programe ulažu posebne napore da se poboljša položaj Roma ali da često izostaje politička volje da se zacrtano i ostvari.

Skup je pozdravio i predsjednik Hrvatskog Sabora Željko Reiner koji je ocijenio da je unatoč izraženih problema i teškoća pozitivan pomak u odnosu društva prema romskoj manjini u Hrvatskoj nepobitan i to dobrim dijelom zahvaljujući i inicijativama koje dolaze upravo iz romske zajednice.

Podsjetivši kako romska manjina već stoljećima s većinskim hrvatskim narodom dijeli sudbinu, dobro i zlo na ovim prostorima predsjednik Reiner je istakao potrebu uzajamnog poštovanja, tolerancije, dijaloga i suradnje kao obilježja slobodnog naprednog društva kakvo Hrvatska želi biti.

 Svjetski dan Roma obilježava se u spomen na prvi Svjetski kongres Roma koji je održan 8. travnja 1971. u Londonu .

01. Travanj 2016.

PREDSTAVLJEN PROJEKT POTPORE VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer sudjelovao je u četvrtak , 31. ožujka na uvodnoj konferenciji projekta „ Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini„ koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u suradnji s konzorcijem kojeg čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o. iz Zagreba.

Projekt se provodi u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012 ,a svrha projekta je osigurati preduvjete za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u provedbi praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske.

Na predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici nacionalnih manjina kojima su projektne aktivnosti i očekivane rezultate predstavili ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc Branko Sočanac i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer te članovi Projektnog tima, Lidija Japec, voditeljica Projektnog tima, Nenad Karajić, ključni stručnjak za istraživanje i edukacije i Boris Bereček, IT stručnjak .

Tom prilikom predsjednik Savjeta Aleksdandar Tolnauer istaknuo je kako je u multikulturalnim državama participacija pripadnika manjina u odlučivanju dodatni kriterij za ostvarenje vladavine prava, a odnosi se, ne samo na odluke koje su usmjerene na te manjine ili koje na njih mogu posebno utjecati nego i na odluke od važnosti za cijelo društvo.

A ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH Branko Sočanac istaknuo je pak da uključivanje lokalnih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u živote zajednica kojima pripadaju treba osigurati oživotvorenje normi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i pridonijeti izgradnji demokracije i promicanju demokratskih vrijednosti u društvu, kao i ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Inače u okviru projekta bit će provedena GAP analiza kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina; razvit će se alati za povećanje učinkovitosti djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: web sučelje i priručnik. U pet regionalnih centara, provest će se i edukacije trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s naglaskom na umrežavanje s ostalim ključnim dionicima lokalnog razvoja. Projekt će trajati 18 mjeseci – od 1. veljače 2016. do 31. srpnja 2017. godine.

25. Siječanj 2011.

ENGLESKI PRIJEVOD KNJIGE PROF SINIŠE TATALOVIĆA "NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ"

Nacionalne manjine u Hrvatskoj (189,3K)

Agencija STINA izdala je engleski prijevod poznate publikacije prof.dr. Siniše Tatalovića "Nacionalne manjine u Hrvatskoj".

Dopunjeno i prošireno izdanje ove knjige na engleskom jeziku objavljeno je pod naslovom "THE POLICIES OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA".

Prvotna verzija ove knjige nastala je u okviru projekta "Edukativno - informativna podrška zaštiti i unapređenju prava nacionalnih manjina i jačanju međuetničke tolerancije" koji je STINA provodila 2004. i 2005. uz financijsku potporu EU.

Knjiga Siniše Tatalovića, redovitog profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, savjetnika predsjednika Republike za politički sustav i jednog od naših najrenomiranjih eksperata za problematiku nacionalnih manjina naišla je na veliki interes.

Knjiga daje iscrpan i sustavan prikaz nacionalnih manjina u Hrvatskoj, od povijesnog utemeljenja njihovih zajednica, preko različitih razdoblja, padova i uspona politike koja se vodila prema nacionalnim manjinama do pregleda njihove aktualne organiziranosti i djelovanja u hrvatskom društvu.

To je čini cjelovitom i faktički jedinstvenom knjigom takve vrste u nas.

Engleski prijevod ove vrijedne knjige stoga ne samo da predstavlja značajnu međunarodnu prezentaciju hrvatskog trnovitog puta, ali i značajnih dostignuća u zaštiti manjinskih prava, u momentu kada počinju završni pregovori za ulazak Hrvatske u EU, već sigurno može poslužiti različitim društvenim, državnim i manjinskim institucijama i organizacijama u njihovoj boljoj međunarodnoj komunikaciji kada je riječ o nacionalnim manjinama i manjinskoj politici u Hrvatskoj.

Ukoliko ste zainteresirani za narudžbu ove knjige molimo vas da nas kontaktirate (podaci u zaglavlju).